Przewodniczący Komitetu Honorowego
gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof CUR Rektor-Komendant LAW 

Członkowie:

 1. Leszek KOWALCZYK, Poseł Ziemi Lubelskiej na Sejm, Komisja Obrony Narodowej
 2. kadm. prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT (Rektor-Komendant AMW, Prezydent FAW)
 3. gen. brygadier Andrzej BARTKOWIAK (Komendant Główny PSP)
 4. nadinsp. dr hab. Iwona KLONOWSKA (Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie)
 5. gen. bryg. pil. Grzegorz ŚLUSARZ (dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego)
 6. płk dr Grzegorz Grzegorski (Dyrektor Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW)
 7. Stanisław WOJTERA (Prezes PP „Porty Lotnicze”)

Komitet Naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego - ppłk dr hab. Dariusz BOGUSZ (Lotnicza Akademia Wojskowa)

Członkowie:

 1. dr hab. Jarosław TESKA (Prorektor ds. kształcenia i studenckich AMW)
 2. kmdr dr hab. Bartłomiej PĄCZEK (Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW)
 3. kmdr por. dr Wojciech SOKOŁOWSKI (Prodziekan WDiOM AMW)
 4. prof. dr hab. Bronisław SITEK (Sekretarz RDN)
 5. nadbryg. Arkadiusz PRZYBYŁA (Zastępca Komendanta Głównego PSP)
 6. płk pil. dr inż. Wojciech WRÓBLEWSKI (Prorektor ds. wojskowych LAW)
 7. płk pil. dr inż. Paweł MARCINKOWSKI (Dowódca 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego)
 8. prof. dr hab. Jarosław WOŁEJSZO (Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej)
 9. prof. dr hab. inż. Jan POSOBIEC (Wicedyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej)
 10. prof. dr hab. Alicja BORKOWSKA (UMK Toruń)
 11. prof. dr hab. Marian KOZUB (UJK Kielce)
 12. prof. dr hab. Agnieszka PEDRYCZ (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 13. dr hab. Jerzy TELAK (Prorektor ds. rozwoju naukowego Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
 14. dr hab. inż. Andrzej KRZYSZKOWSKI (UTH Radom)
 15. dr. hab. inż. Paweł GOŁDA (prorektor ds. naukowych LAW)
 16. płk prof. dr hab. inż. Leszek ELAK (Akademia Sztuki Wojennej)
 17. płk prof. dr hab. Bogdan GRENDA (Akademia Sztuki Wojennej)
 18. dr hab. Zbigniew CIEKANOWSKI (Rektor Menażerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie)
 19. dr hab. Magdalena SITEK (Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie)
 20. dr hab. Janusz GIERSZEWSKI (Akademia Pomorska w Słupsku)
 21. dr hab. Dorota ZBROSZCZYK (UTH Radom)
 22. dr hab. Jan RAJCHEL (UPH Siedlce)
 23. dr hab. Jacek NOWAK (LAW Dęblin)
 24. dr hab. Adam RADOMYSKI (LAW Dęblin)
 25. dr hab. Tadeusz COMPA (LAW Dęblin)
 26. dr hab. Janusz ŚLUSARSKI (LAW Dęblin)
 27. gen. bryg. rez. pil. dr inż. Ryszard HAĆ (LAW Dęblin)
 28. ppłk dr. inż. Andrzej TRUSKOWSKI (prorektor ds. kształcenia LAW)
 29. dr inż. Adam RURAK (Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego LAW)
 30. mjr pil. dr Tomasz GOŹDZICKI (Prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego LAW)
 31. dr Andrzej MARCINIUK (LAW)
 32. dr inż. Marek KUSTRA (LAW Dęblin)
 33. dr hab. inż. pil. Telesfor Marek MARKIEWICZ (Akademia Sztuki Wojennej)
 34. dr Piotr CZECH (Dyrektor Lotniska Chopina)
 35. ppłk dr Grzegorz Grzegorski (Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW)
 36. ppłk dr inż. Krzysztof OGONOWSKI (Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego LAW)
 37. mjr dr Agnieszka WÓJCICKA (Komenda Główna Straży Granicznej)
 38. mjr dr Robert WÓJCICKI (LAW)
 39. mjr dr Daniel MICHALSKI (LAW)
 40. mjr dr Marcin SZTOBRYN (LAW)
 41. dr inż. Przemysław BORECKI (Akademia Kaliska)
 42. dr hab. Jacek FABISIAK (AMW)
 43. dr Teresa USEWICZ (AMW)
 44. dr Jan MICHTA (LAW)
 45. dr Małgorzata WILCZYŃSKA (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna)
 46. dr Marcin Druszcz (Akademia Nauk Stosowanych Poznań)
 47. dr Małgorzata ŻMIGRODZKA (LAW)
 48. dr Katarzyna KOSTUR-BALCERZAK (LAW)
 49. lic. Julia SKÓRA (LAW Dęblin)

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący - ppłk dr hab. Dariusz BOGUSZ

Zastępca przewodniczącego - ppłk mgr Dariusz GÓRCZYŃSKI

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego - mjr mgr inż. Beata OSIAK

Członkowie:

 1. ppłk mgr inż. Jarosław NOWAK
 2. dr Małgorzata GĄSIOR
 3. dr Małgorzata MATRASZEK
 4. dr Marek KUSTRA
 5. dr inż. Konrad KUŹMA
 6. mgr inż. Monika Gąszczyk-Pieklik
 7. mgr Aleksandra GULEWSKA
 8. mgr Paulina MENDREK
 9. lic. Julia SKÓRA 
 10. lic. Patrycja DOBEK