Bezpieczeństwo Portów Lotniczych i Morskich 2023

XII ogólnopolska konferencja naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" organizowana jest w ramach projektu „Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych” ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki,  w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych.

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" to wydarzenie którego  celem jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i prac rozwojowych w zakresie rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących kształtowaniu i doskonaleniu systemu bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich.

Konferencja stanowić będzie platformę do zaprezentowania wyników badań naukowych w obszarze bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich, dzięki czemu pozwoli określić potrzeby oraz możliwości realizacji założeń poprawiających bezpieczeństwo funkcjonowania portów lotniczych i morskich. Planowany dialog naukowy jest niezmiernie ważny z perspektywy rozwoju systemu ochrony portów oraz tworzenia i doskonalenia systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego w transporcie lotniczym i morskim.

Wymiana poglądów na konferencji wskaże także nowoczesne rozwiązania techniczne wykorzystywane w ochronie cywilnych i wojskowych portów lotniczych oraz morskich oraz przede wszystkim współdziałanie służb lotniskowych i podmiotów zewnętrznych i wewnętrznych w sytuacjach kryzysowych.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną dotychczasowe wyniki współpracy uczelni wyższych, portów lotniczych, szkół średnich i przedstawicieli przemysłu lotniczego oraz kierunki współpracy i realizacji zamierzeń. Dodatkowo konferencja wpisuje się w ogólnonarodowy program "Edukacji lotniczej i lotniskowej" koordynowanej przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze", w którym od lat aktywny udział bierze Lotnicza Akademia Wojskowa.

GŁÓWNE OBSZARY PROBLEMOWE KONFERENCJI

 • współczesne zagrożenia bezpieczeństwa cywilnych i wojskowych portów lotniczych i morskich
 • organizacyjne aspekty ochrony portów lotniczych i morskich
 • działalność służb w cywilnych i wojskowych w portach lotniczych i morskich 
 • nowoczesne rozwiązania techniczne wykorzystywane w ochronie cywilnych i wojskowych portów lotniczych oraz morskich
 • ratownictwo lotnicze, lotniskowe i morskie
 • wpływ czynnika ludzkiego na sprawność zarządzania bezpieczeństwem portów lotniczych i morskich
 • rola instytucji państwowych w kształtowaniu bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich
 • międzynarodowe oraz krajowe przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa cywilnych oraz wojskowych portów lotniczych i morskich
 • tworzenie systemów bezpieczeństwa w transporcie lotniczym i morskich 
 • wykorzystanie potencjału i zasobów obronnych państwa na rzecz bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich
 • zarządzanie kryzysowe w portach lotniczych i morskich  
 • współpraca regionalna na rzecz bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich
 • edukacja lotnicza i lotniskowa w Polsce

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji będzie wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań własnych oraz najnowszych osiągnięć technicznych i rozwiązań organizacyjnych służących kształtowaniu i doskonaleniu systemu bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich. Szczególnie cennym i pożądanym będzie uwzględnienie w swoich wystąpieniach i referatach odniesień do aktualnych doświadczeń związanych z wpływem pandemii COVID-19 na bezpieczeństwo w sektorze lotniczym. Dużą wartością będzie prezentacja założeń Programu Edukacji Lotniczej i Lotniskowej w zapewnienie wykwalifikowanej kadry dla branży lotniczej i lotniskowej na każdym poziomie kompetencji od pracowników bezpośrednio pracujących na płycie lotniska, przez mechaników lotniczych po menedżerów niskiego, średniego i najwyższego szczebla ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju narodowego przewoźnika, lotnisk regionalnych a przede wszystkim ogromnego zapotrzebowania na światowej klasy kadrę nowego lotniska „Centralnego Portu Komunikacyjnego”. 

Konferencja będzie miejscem nawiązywania kontaktów pomiędzy przedstawicielami branży lotniczej, lotniskowej, edukacji średniej i wyższej co spowoduje wzajemną inspirację i zwiększenie stanu wiedzy o branży lotniczej.

Celem projektu jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i prac rozwojowych w zakresie obrony i ochrony portów lotniczych i morskich przed zagrożeniami niemilitarnymi i militarnymi. Stwarzając tym samym platformę do dialogu naukowego oraz wymiany doświadczeń z obszaru bezpieczeństwa lotniczego i morskiego oraz portów lotniczych imorskich, co pozwoli na określenie potrzeb rozwoju organizacji i systemów technicznych obrony i ochrony portów lotniczych i morskich.

Przeprowadzenie XII ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat "Bezpieczeństwo portów lotniczych i morskich" pozwoli na osiągnięcie następujących efektów:

 • określenie potrzeb i wymagań w zakresie bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich na podstawie wniosków z najnowszych wyników badań naukowych.
 • określenie możliwości krajowego potencjału badawczo-rozwojowego w obszarze ochrony portów lotniczych i morskich.
 • określenie roli najnowszych technologii w rozwoju technicznych i organizacyjnych środków ochrony portów lotniczych i morskich.
 • określenie potrzeb systemu szkolenia i doskonalenia specjalistów szczególnie w zakresie zainicjowania programu edukacji lotniczej i lotniskowej.

REJESTRACJA

PATRONAT

 Polskie Porty Lotnicze

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 TVPLublin  Lotnictwo  Lotnictwo
 Polska Zbrojna  lotnictwo 1  TVPLublin
 Morze Statki i Okręty  Defence 24  Ochrona i Bezpieczeństwo